Szykują się ułatwienia w rachunkowości dla małych firm

Od 2016 roku Resort Finansów uprości procedury związane z rachunkowością mały firm. Oznacza to, że nie będzie konieczne składanie sprawozdań z działalności.

Zmiany związane są rozporządzeniem UE nakazującym dostosowanie prawa polskiego do norm unijnych. Termin wdrożenia dyrektywy mija 20 lipca 2015 roku. Dzięki tej dyrektywie uproszczeniu ulegną sprawozdania finansowe; bilans, rachunek zysków i strat. Nie będzie także konieczności przygotowywania rachunku przepływów pieniężnych oraz tworzenia zestawienia zmian w kapitale własnym.

Zmiany obejmą m.in. spółki komandytowo-akcyjne, spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, oraz spółki osobowe przez nie tworzone. Warunkiem jest również nieprzekroczenie limitów dwóch z trzech kryteriów: sumy bilansowej (nie więcej niż 17 mln zł); przychodów netto ze sprzedaży (do 34 mln zł), przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym (do 50 osób).