Jak należy poprawnie dokonać wpisów miejsc prowadzonej działalności do CEIDG?

„Uaktualniam dane we wpisie do CEIDG (dane podmiotu zostały przeniesione z Rejestru Urzędu Miasta). Między innymi jako miejsce prowadzenia działalności figurowało „cały kraj”. Podmiot ten – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie budowy własnych budynków mieszkaniowych z przeznaczeniem na sprzedaż lub/i wynajem. Również  kupuje budynki, remontuje je z przeznaczeniem jak wyżej. Czy powinno się zgłosić do CEIDG adresy tych budynków jako miejsce wykonywania działalności gospodarczej?”

Przedsiębiorca prowadzący firmę w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej jest zobowiązany do rejestracji w CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Zakres informacji, które powinny być podane w ewidencji, określa ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

Odpowiedź na zadane pytanie znajdziemy w art. 25 pkt 5) ww. ustawy, tzn.: wpisowi do CEIDG podlegają: [….] oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu zamieszkania przedsiębiorcy, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony; dane te są zgodne z oznaczeniami kodowymi, przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku możliwe.

Automatycznie nasuwa się zatem odpowiedź, że przedsiębiorca jest zobowiązany do rejestrowania każdego adresu, pod którym wykonuje działalność. Jednakże dosłowne stosowanie tego przepisu doprowadzić mogłoby do absurdalnej sytuacji, kiedy właściciel firmy powinien zgłosić nawet adres klienta, u którego wykonuje usługę, np. wymiany instalacji hydraulicznej. Takie postawienie sprawy, spowodowałoby chaos i w znacznym stopniu utrudniłoby prowadzenie działalności. Należy pamiętać, że przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej określające dane, które muszą być podane przez przedsiębiorcę, powinny pomagać w zapewnieniu pewności obrotu gospodarczego, a nie go utrudniać.

Z pomocą przychodzi nam definicja działalności gospodarczej podana w art. 2 w/w ustawy, tzn.: działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Jak widzimy, bardzo istotnym elementem definicji działalności jest jej wykonywanie w sposób zorganizowany i ciągły. Dlatego organy administracji zalecają zgłaszanie adresów, gdzie działalność firmy jest faktycznie wykonywana. Takimi adresami są wszystkie oddziały, placówki i magazyny firmy. Lokalizacje nie muszą być własnością firmy, a więc zgłosić należy również adresy wynajmowanych nieruchomości.

Tytułowy przedsiębiorca powinien zarejestrować:

  • Główną siedzibę firmy;
  • Wszystkie adresy budynków, które są budowane i remontowane pod wynajem – tam będzie prowadzona działalność;
  • Wszystkie adresy budynków, które są budowane, lub remontowane na sprzedaż – tak długo, aż nie zostaną sprzedane.

Jacek Bem – prawnik

SOHOFinance Warszawa

Centrum Doradztwa Biznesowego Sp. z o.o.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dn. 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – Dz.U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.

Źródło: ERGO