Kasy fiskalne konieczne już przy obrocie 1.667 zł

Przedsiębiorcy mogą spodziewać się wielu ważnych zmian w zakresie obowiązku stosowania kas fiskalnych. Nowe przepisy wejdą w życie od początku 2013 r.

Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do stosowania kas fiskalnych. Od tej ogólnej zasady wyjątki w postaci zwolnień są określane przez ministra finansów w rozporządzeniu.

Obecnie obowiązujące rozporządzenie przewiduje stosowanie zwolnień do końca 2012 roku. Minister zdecydował się przedłużyć zwolnienia na kolejne dwa lata, jednak już w mocno ograniczonym zakresie, wskazując przy tym na tendencję stopniowej likwidacji zwolnień.

Projektowane regulacje zrównują limit obrotu uprawniający do skorzystania ze zwolnienia z ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy fiskalnej dla kontynuujących i rozpoczynających działalność do 20 tys. zł rocznie. Obecnie przedsiębiorcy, którzy kontynuują działalność korzystają z dwukrotnie wyższego limitu (40 tys. zł).

Oznacza to, że zakupu kasy fiskalnej i ewidencjonowania przy jej użyciu sprzedaży będą musieli dokonać wszyscy przedsiębiorcy, których miesięczne obroty wynoszą około 1.667 zł.

UWAGA! Do celów ustalenia limitów uwzględnia się sprzedaż dokonywaną na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Pozostawienie limitu na poziomie 20 tys. zł dla nowych biznesów nie oznacza, że zmiany te nie dotkną także tej grupy przedsiębiorców. Obecnie limit 20 tys. zł stosuje się bez względu na okres rozpoczęcia działalności gospodarczej. Taka sama kwota jest więc przewidziana zarówno dla osoby, która rozpoczyna działalność np. w styczniu, jak i w grudniu.

Zgodnie z projektowanymi regulacjami, limit dla podatników rozpoczynających działalność będzie uzależniony od okresu prowadzonej w danym roku sprzedaży.

Inaczej będzie wyglądała jednak sytuacja tych przedsiębiorców, którzy rozpoczną działalność jeszcze w 2012 r. Przy ustalaniu limitu uprawniającego do skorzystania ze zwolnienia w 2013 r. nie będą stosowali wyliczenia proporcjonalnego, ale limit 20 tys. będzie ich obowiązywał w skali całego 2012 roku.

Obowiązującymi limitami dla korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych obecnie nie muszą się martwić m. in. osoby świadczące usługi w zakresie szkół jazdy.

Sytuacja ich zmieni się w 2013 roku. Projekt przewiduje bowiem objęcie obowiązkiem ewidencjonowania także usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy. Resort finansów uzasadnia tę zmianę pojawiającymi się sygnałami o zaniżaniu obrotów przez tę grupę przedsiębiorców.

Projektowane zmiany znaczna grupa mikroprzedsiębiorców odczuje nie tylko dokonując wydatku na zakup kasy fiskalnej. Przedsiębiorcy, którzy stosują kasy fiskalne są jednocześnie zobowiązani do wielu innych czynności związanych z tym sposobem ewidencjonowania, które stanowią znaczne obciążenie.

Można tu wskazać np. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji o przebiegu eksploatacji kasy rejestrującej oraz konieczność przechowywania kopii dokumentów kasowych do czasu upływu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Trzeba także liczyć się z koniecznością np. udostępnienia kas do kontroli stanu ich nienaruszalności i prawidłowości pracy na każde żądanie właściwych organów.

Katarzyna Rola-Stężycka – Tax Care

Fot. Getty Images