Limit odliczenia VAT także w leasingu

W przypadku leasingu samochodów osobowych podatnikowi przysługuje prawo do częściowego odliczenia VAT-u.

Leasing samochodu osobowego wiąże się z ograniczeniem w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług. Mimo podobieństw do finansowania zakupu samochodu osobowego gotówką bądź kredytem, wybór leasingu może okazać się dobrym narzędziem optymalizacji podatkowej, zwłaszcza w sytuacji wykupu po zakończonej umowie, czy też przy zakupie samochodu osobowego z wyższej półki.

Kwotę podatku do odliczenia przy umowie leasingu stanowi jedynie 60 proc. kwoty widniejącej na fakturze, nie więcej jednak niż 6.000 zł. Warto pamiętać, że granica ta obowiązuje przez cały okres trwania umowy.

W przypadku leasingu finansowego stanowiącego dostawę towarów, limit ten dotyczyć będzie faktury wystawionej na całą wartość takiej dostawy, tj. na sumę części kapitałowej i odsetkowej.

W określanym jako usługa leasingu operacyjnym natomiast, wartość podatku należnego obniżyć można o 60 proc. kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub pozostałych płatności wynikających z umowy, które dokumentuje faktura. W obu przypadkach leasingobiorcy nie są uprawnieni do odliczenia podatku VAT od zakupu paliwa, oleju czy gazu.

O ile powyższe ograniczenia w rozliczeniu VAT-u obowiązują bez względu na źródło sfinansowania zakupu samochodu osobowego (są identyczne dla leasingu, gotówki czy kredytu), o tyle leasingobiorcy mogą dokonać dodatkowych odliczeń. Niekiedy mogą być one wolne od limitu.

WAŻNE! Jeśli przedmiotem umowy jest leasing operacyjny, a leasingobiorca zdecyduje się na wykup pojazdu po zakończonym okresie leasingowania, będzie mógł ponownie obniżyć podatek należny. Otrzyma wtedy fakturę dokumentującą dostawę towaru.

Będzie on mógł wówczas dokonać odliczenia podatku VAT naliczonego, gdyż taka transakcja wykupu stanowi nową, odrębną umowę względem spłat rat leasingowych. Odliczenie od wartości faktury wykupu również podlega ograniczeniu w wymiarze 60 proc. podatku VAT, nie więcej jednak niż 6.000 zł.

Podatnik pomniejszy zobowiązania z fiskusem w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonujący wykupu przedsiębiorca otrzymał fakturę lub za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych.

Może się też zdarzyć, że jeszcze w trakcie trwania umowy leasingu, leasingodawca zaoferuje korzystającemu z pojazdu pakiet dodatkowych usług. Mogą być to usługi dotyczące zarządzania udostępnioną na potrzeby leasingu flotą samochodową, przykładowo od zamówienia pojazdów u producenta, przez pomoc w wyborze floty, analizę samochodów w danej klasie, po rejestrację i przygotowanie pojazdów do wydania użytkownikom.

Co ważne, o ile usługi te będą przedmiotem odrębnej umowy, wynikający z potwierdzającej ją faktury podatek będzie podlegał odliczeniu na zasadach ogólnych, tj. w pełnej wysokości.

Katarzyna Miazek, Żaneta Rowińska

Fot. Getty Images