Jak wypełnić ZUS DRA?

Druk ZUS DRA każdy przedsiębiorca musi wypełnić i złożyć przynajmniej raz. Jeśli opłaca składki tylko za siebie, powinien to zrobić w terminie do 10. dnia następującego po miesiącu, w którym rozpoczął działalność gospodarczą.

ZUS DRA to formularz, na którym przedsiębiorca zgłasza wysokość płaconych przez siebie składek. Z wyglądu przypomina nieco druk wymagany przez urzędy skarbowe do obliczania należnego podatku – wyliczasz w nim poszczególne składki i sumujesz je.

Jeśli opłacasz składki tylko za siebie, ZUS DRA powinieneś wypełnić i złożyć wtedy, gdy założysz firmę oraz za każdym razem, gdy zmienią się zasady naliczania składek (np. zmiana wartości procentowej, ale nie samej kwoty którejś ze składek).

Od tej zasady jest jednak wyjątek. Jeśli działalność rozpocząłeś innego dnia niż pierwszy dzień kalendarzowy danego miesiąca, wtedy powinieneś złożyć ZUS DRA w dwóch kolejnych miesiącach – wymagane są one bowiem za okresy pełne.

Gdy zaczniesz opłacać składki za pracowników (lub ewentualnie współpracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych, np. o dzieło), będziesz musiał składać DRA co miesiąc, do 15. dnia kolejnego miesiąca.

Dane organizacyjne, identyfikacyjne, inne

W rubryce 01 należy wpisać kod terminu płatności składek. Jeśli składki opłacasz do 5. dnia miesiąca – wpisz 1, jeśli do 10. dnia miesiąca – wpisz 2, jeśli do 15. – wpisz 3. Istnieją także inne kody, np. 4 należy wpisać wtedy, gdy formularz wypełnia osoba podlegająca dobrowolnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu lub gdy uzupełnia go jeden ze wspólników spółki.

W polu 02 wpisz numer deklaracji: 01 – jeśli składasz ją po raz pierwszy za dany miesiąc, 02 – gdy składasz korektę. Numery 03-39 zarezerwowane są na oznaczenie kolejnych korekt. Dalej wpisz miesiąc oraz rok, którego dotyczy formularz. Jeśli wypełnienie druku nie jest skutkiem kontroli przeprowadzonej w Twojej firmie przez ZUS, nie wypełniasz rubryki 05.

Będąc płatnikiem składek, wpisz REGON i NIP, miejsce na numer PESEL pozostawiając puste. Dane identyfikacyjne powinieneś wypełnić w taki sam sposób, w jaki wypełniłeś druk ZUS ZZA.

W sekcji Inne informacje należy wskazać liczbę ubezpieczonych. Jeśli opłacasz składki tylko za siebie, wpisz 1. W rubryce 03 należy wpisać obowiązującą podatnika stopę procentową składek na ubezpieczenie wypadkowe. W większości przypadków wynosi ona 1,93%.

UWAGA! Jeśli poza prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, jesteś również pełnoetatowym pracownikiem, opłacać będziesz wyłącznie składkę zdrowotną. A skoro tak, to nie musisz wypełniać żadnej z rubryk dotyczących innych ubezpieczeń.

Zestawienie składek

Jeśli opłacasz składki wyłącznie za siebie, w sekcji IV wypełniasz rubryki dotyczące płatnika składek, po czym przepisujesz je do pozycji Sumy składek. Podsumuj je zgodnie ze wskazówkami na formularzu. Np. rubryka 18 opisana została jako p. 16 + p. 17, co oznacza, że sumy z rubryk 16 i 17 należy ze sobą zsumować.

Skąd wziąć kwoty do wpisania? Znajdziesz je m.in. na stronie http://www.zus.pl/default.asp?id=35

Jeśli opłacasz wyłącznie składkę zdrowotną, cały ten dział powinieneś pominąć. Również kolejne rubryki wypełniają tylko te osoby, których określone dane dotyczą. I tak, część V wypełniają tylko ci płatnicy, którzy pobierali świadczenia z ZUS.

Sekcja VI zawiera kolejne podsumowanie. Jeśli nie pobierałeś żadnych świadczeń, powinieneś przepisać do rubryki 02 tej sekcji wartość z rubryki 32 w zestawieniu składek.

Sekcja VII dotyczy składek zdrowotnych – te informacje musi uzupełnić każdy płatnik bez wyjątku.

W VIII powinieneś wpisać odpowiednie kwoty, tym razem dotyczące wpłat na Fundusz Pracy.

Podstawa składek

Sekcja IX zostanie przez większość wypełniających pominięta, jeśli jednak opłacasz składki za siebie, nie możesz pominąć sekcji X. Właściwy kod tytułu ubezpieczenia to 05 10 0 0 lub 05 70 0 0 – więcej informacji znajdziesz w tym artykule (kliknij).

Aktualna podstawa wymiaru składek to 2115,60 zł na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe (rubryki 02 i 03). W rubrykę 04 (ubezpieczenie zdrowotne) wpisz 2828,31 zł.

Teraz wystarczy już tylko wpisać datę wypełnienia, podpis oraz opcjonalnie przystawić pieczątkę. Z tak wypełnionym drukiem powinieneś udać się do oddziału ZUS właściwego ze względu na Twój zadeklarowany w dokumentach adres zamieszkania.

Podane w artykule kwoty są poprawne na dzień 31.12.2012 r.

MP