Jak założyć spółkę z o.o. i ile to kosztuje?

Zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) jest bardziej skomplikowanie i bardziej kosztowne niż rejestracja działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną. Jednak przejście przez piekło formalności może się opłacić.

Zakładanie spółki z o.o. w szczególności opłaca się tym przedsiębiorcom, którzy planują prowadzić stosunkowo dużą działalność – tzn. rozbudowaną lub angażującą duży kapitał. Wówczas organizacyjny trud rekompensowany jest chociażby poprzez ograniczenie odpowiedzialności za finanse firmy.

Najważniejszą zaletą sp. z o.o. jest bowiem to, że ma ona własną osobowość prawną, a więc wspólnicy odpowiadają za zobowiązania przedsiębiorstwa jedynie do wysokości swoich wkładów.

Jeśli firma będzie miała długi, należności będą mogły być ściągane jedynie z majątku spółki, a nie z prywatnego majątku jej udziałowców. Dzięki temu wspólnikom łatwiej jest zaangażować większe środki i podjąć większe ryzyko.

Co ważne, spółkę tego typu może prowadzić zarówno grupa wspólników, z których każdy ma udziały o określonej wartości (nie mniejszej niż 50 zł), jak i jedna osoba, która ma 100 proc. udziałów. Kapitał zakładowy spółki z o.o. nie może wynosić mniej niż 5.000 zł.

Wady spółki z o.o. to przede wszystkim koszty i formalności. Spółka z o.o. musi prowadzić pełną księgowość, co jest przeważnie droższe od prowadzenia księgi przychodów i rozchodów (najpopularniejszej formy rozliczeń z fiskusem wśród osób fizycznych prowadzących działalność).

Proces rejestracji spółki należy rozpocząć od podpisania umowy utworzenia spółki – nie obędzie się w tym wypadku od wizyty u notariusza, gdyż umowa musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego. Dla spółki z kapitałem 5.000 zł opłata notarialna wyniesie 195,2 zł brutto.

Wniosek o wpis do rejestru należy zgłosić do wydziału gospodarczego sądu rejonowego, właściwego ze względu na siedzibę spółki.

UWAGA! Zarejestrowanie takiej firmy kosztuje 1.000 zł, z czego 500 zł wyniesie rejestracja w sądzie i 500 zł publikacja informacji o powołaniu spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wniosek należy złożyć na formularzu KRS-W3, do którego dołączyć trzeba załączniki:
– KRS-WK  (opis organów i osób uprawnionych do reprezentowania spółki)
– KRS-WM (opis przedmiotu działalności)
– umowę spółki
– dokument o powołaniu członków organów spółki
– listę wspólników
– wzory podpisów
– nazwiska, imiona i adresy członków zarządu.

Poza wymienionymi powyżej, wziąć pod uwagę trzeba także inne koszty:
– co najmniej dwa odpisy umowy, których koszt wynosi 6 zł za każdą stronę tekstu
podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% kapitału zakładowego pomniejszonego o koszt umowy, wpisu do KRS i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
– notarialne uwierzytelnienie podpisów członków zarządu – 20 zł za podpis
– rejestracja tzw. „płatnika” VAT – 170 zł.

Proces rejestrowania spółki z o.o. trwa przeważnie ok. 3-4 tygodni, przy czym stwierdzenie błędów w dokumentacji może przedłużyć ten proces o kolejne dwa tygodnie.

Marcin Pietraszek

Fot. Getty Images