Zwolnienia grupowe – czyli jakie?

Wiele firm w roku 2013 podjęło decyzję o przeprowadzeniu zwolnień grupowych. Warto wiedzieć, kiedy mamy do czynienia ze zwolnieniem grupowym i czym się ono charakteryzuje.

O zwolnieniu grupowym mówimy w sytuacji, gdy pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników jest zmuszony rozwiązać z nimi stosunek pracy z przyczyn ich niedotyczących oraz jeśli dodatkowo, w okresie 30 dni, zwolnienie obejmuje określoną liczbę pracowników.

Jaki zasięg ma zwolnienie grupowe?

Aby o nim mówić, pracodawca musi zwolnić w okresie 30 dni:

  • 10 pracowników, gdy zatrudnia mniej niż 100 pracowników
  • 10% pracowników, gdy zatrudnia co najmniej 100, ale mniej niż 300 pracowników
  • 30 pracowników, gdy zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników.

Należy przy tym zaznaczyć, że powyższe liczby obejmują pracowników, z którymi w ramach grupowego zwolnienia następuje rozwiązanie stosunków pracy z inicjatywy pracodawcy na mocy porozumienia stron, jeśli dotyczy to, co najmniej pięciu pracowników.

Co przysługuje pracownikowi?

W sytuacji tego rodzaju rozwiązania stosunku pracy, pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

  • jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata
  • dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat
  • trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Tego rodzaju odprawę ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, przy czym jej wysokość nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązujących w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Osoby, które obawiają się zwolnień grupowych i chciałyby uzyskać dodatkowe informacje na temat rejestracji w urzędzie pracy, mogą skorzystać z usług infolinii urzędu pracy, czyli Zielonej Linii, dostępnej pod numerem telefonu 19524.

Joanna Niemyjska (Zielona Linia)

Fot. Getty Images